1.ÜLDSÄTTED 

1.1. Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn (edaspidi Ühing), inglise keeles Children Center Lighthouse on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.2. Ühing on asutatud EMK-sse kuuluvate füüsiliste isikute poolt Eesti Metodisti Kiriku (edaspidi EMK) juurde.

1.3. Lastekeskuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.4. Lastekeskus Tähetorn on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja traditsioonilisest  kristlikust maailmavaatest ning EMK põhiväärtustest. 

1.5. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud Ühingu eesmärgi      saavutamiseks.

  1. Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

2. EESMÄRK, PÕHIVÄÄRTUSED JA ÜLESANDED

2.1. Ühingu eesmärgiks on abi osutamine lastele ja peredele.

2.2. Ühingu põhiväärtused laste ja perede abistamisel on järgmised:

2.2.1. Lähtuda laste individuaalsetest vajadustest.

2.2.2. Kaasata lapsed ja pere tegevuste planeerimisse, elluviimisse ja hindamisse.

2.2.3. Järgida traditsioonilisi kristlikke põhimõtteid.

2.2.4. Kaasata partnereid, et suurendada tegevuse tulemuslikkust.

2.2.5. Pakkuda kvaliteetset, tulemuslikku ja jätkusuutlikku teenust.

2.2.6. Austada abi vajavate laste ja perede väärikust.

2.3. Ühingu ülesanded:

2.3.1. Osutada laste päevakeskuse teenust vähekindlustatud perede lastele.

2.3.2. Võimaldada päevakeskuses lastele turvalist keskkonda.

2.3.3. Toetada laste sotsialiseerumist ja õpetada sotsiaalseid  oskusi.

2.3.4. Aidata kaasa laste koolikohustuse täitmisele ja abistada õppimisel.

2.3.5. Toetada laste ea- ja võimetekohast arengut, edendada vaimset ja füüsilist tervist ning sisustada vaba aega.

2.3.6. Tutvustada traditsioonilisi kristlikke väärtusi.

2.3.7. Abistada laste päevakeskuse teenuselt lahkunud lapsi vastavalt vajadusele.

2.3.8. Nõustada lapsevanemaid.

2.3.9. Jagada vähekindlustatud peredele laste kasvatamiseks vajalikke asju ja toiduaineid vastavalt Ühingu võimalustele ja perede vajadustele;

2.3.10. Teha koostööd spetsialistidega (lastekaitsetöötajad, noorsoopolitseinikud, õpetajad, tervishoiutöötajad jt.) ja laste ning peredega töötavate organisatsioonidega, et edendada laste heaolu.

3. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud,  kes tunnustavad Ühingu põhikirjas määratletud eesmärki ja põhiväärtusi. Ühingu liikmetest 2/3 peavad kuuluma Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutesse.

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel 30 päeva jooksul alates avalduse esitamisest.

3.3. Liikmelisuse lõpetamine toimub liikme kirjaliku avalduse või juhatuse otsuse alusel.

3.3.1. Ühingu juhatus võib isiku liikmelisuse lõpetada, kui liikme tegevus on vastuolus põhikirjas määratletud eesmärgi ja põhiväärtustega, kahjustab Ühingut või liige ei ole oma kohustusi Ühingu ees täitnud 2 aastat. 

3.4. Juhatus muudab Ühingu liikmete nimekirja muudatuse toimumisest hiljemalt kahe nädala jooksul.

4. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1. Liikmetel on kohustus osa võtta üldkoosolekust.

4.2. Liikmetel on õigus kirjaliku avaldusega volitada kedagi teist esindama ennast üldkoosolekul.

4.3. Liikmetel (v.a lastekeskuse töötajad) on õigus olla valitud Ühingu juhtorganitesse. 

4.4. Liikmetel on õigus saada teavet Ühingu tegevuse kohta. 

4.5. Liikmetel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda.

4.6. Liikmed on kohustatud täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seadusjärgseid otsuseid. 

4.7. Liikmed on kohustatud teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma e-posti aadressi, telefoninumbri ja isikukoodi ning teatama andmete muutumisest esimesel võimalusel.

5. ÜHINGU ÜLDKOOSOLEK 

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

5.2.1. Põhikirja muutmine.

5.2.2. Eesmärgi muutmine. 

5.2.3. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste kehtestamine.

5.2.4. Liikmemaksu kehtestamine.

5.2.5. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

5.2.6. Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine.

5.2.7. Majandusaasta aruande kinnitamine.

5.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale Ühingu liikmele vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist e-kirja, kus on teavitatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,  kui sellel osalevad üle poole Ühingu liikmetest.

5.6. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul viibinud Ühingu liikmetest. Ühingu eesmärkide muutmiseks on vaja 9/10 kõigi liikmete häältest. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

6. ÜHINGU JUHATUS 

6.1. Ühingu juhatus juhib ja esindab Ühingut.

6.2. Juhatuses on kaks kuni viis liiget. 

6.3. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. 2/3 juhatuse liikmetest peavad olema EMK liikmed. 

6.4. Juhatus valib esimehe.

6.5. Kõigil juhatuse liikmetel või juhatuse esimehe poolt volitatud isikul on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes. 

6.6. Juhatuse pädevusse kuuluvad järgmised tegevused:

6.6.1. Valmistada ette ja kutsuda kokku üldkoosolek.

6.6.2. Viia ellu üldkoosoleku otsused.

6.6.3. Kinnitada Ühingu iga-aastane tegevuskava ja eelarve.

6.6.4. Korraldada majandusaasta aruande koostamine. 

6.6.5. Lastekeskuse juhataja tööle võtmine ja töölt vabastamine.

6.6.6. Lastekeskuse juhataja ametijuhendi koostamine ja kaasajastamine.   

6.6.7. Pangaarvete avamine.

6.6.8. Korraldada Ühingu raamatupidamist ja aruandlust.

6.6.9. Korraldada Lastekeskuse tegevuse aruande esitamine EMK aastakonverentsile pärast majandusaasta aruande kinnitamist üldkoosoleku poolt.

6.6.10. Anda ülevaade üldkoosolekule juhatuse tööst ja lastekeskuse tegevusest vähemalt kord aastas.

6.6.11. Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seadusele, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

6.6.12. Pidada arvestust Ühingu liikmete üle.

6.6.13. Otsustada muude küsimuste üle, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 

6.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.  

6.8. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

7. ÜHINGU MAJANDUSLIK TEGEVUS 

7.1. Ühing võib omada ja omandada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara, sõlmida lepinguid ja osaleda majandustegevuses.

7.2. Ühing võib omada arveldusarveid vastavalt kehtivale seadusandlusele ning omandada, võõrandada ja rentida hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ja muud vara.

7.3. Ühingu vara tekib järgmiselt:

7.3.1. Varalistest annetustest ja eraldistest.   

7.3.2. Lepingutasudest sotsiaalteenuste osutamisel.

7.3.3. Liikmemaksudest.

7.3.4. Toodete või teenuste müügitulust Ühingu eesmärkide täitmiseks.

7.4. Ühingu majandusaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.  

8. LÕPETAMINE

8.1. Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või muudel seaduses ettenähtud alustel. Kui Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

8.2. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustuse saanud EMK-le.

Põhikiri on vastu võetud MTÜ Lastekeskus Tähetorn asutamiskoosoleku poolt 17. jaanuaril 2001.a. 

Põhikiri on muudetud ja muudatused kinnitatud MTÜ Lastekeskus Tähetorn üldkoosoleku otsusega 23. aprillil 2014.a.