EMK turvalise keskkonna juhised

Eesmärk
EMK turvalise keskkonna juhiste eesmärk on kaitsta lapsi, noori ja haavatavaid täiskasvanuid (vaimse või füüsilise puudega inimesi) väärkohtlemise eest Eesti Metodisti Kirikus. Kristlastena usume, et igal inimesel on Jumalast antud väärtus ja väärikus, mis tuleneb inimkonna loomisest Jumala näo järgi. See kohustab väärtustama ja kaitsma kõiki inimesi. Lapsed on kuritarvitamise ja hooletusse jätmise suhtes kõige kaitsetum ja haavatum sihtgrupp, mistõttu on käesolevas juhises ennekõike fokusseeritud just laste ja noorte kaitsmisele emotsionaalse, füüsilise ja seksuaalse väärkohtlemise ja kuritarvituse eest. Kuid kaitset vajavad ka täiskasvanud, sealhulgas haavatavamad sihtgrupid (vaimse ja/või füüsilise puudega inimesed).
EMK turvalise keskkonna juhised sisaldavad minimaalseid nõudeid kõigile EMK kogudustele, vaimulikele, töötegijatele ja liikmetele. Ükski juhis ei hoia iseenesest ära kuritarvitamist ega kahju. Turvalist keskkonda aitab luua ja kirikut tervikuna kaitsta kõigi pastorite, töötajate, vabatahlike ja koguduse liikmete valvsus ja juhiste täitmine. Nii kohalikud kogudused kui ülekiriklikud sündmused peavad alati olema turvalised keskkonnad, kus igas vanuses inimesed oleksid väärkohtlemise eest kaitstud ja hoitud.

Üldised juhised

• Kõiki inimesi tuleb kohelda austuse ja väärikusega. Kedagi ei diskrimineerita soo, rahvuse, usutunnistuse, nahavärvi, terviseprobleemi, majandusliku olukorra või välimuse põhjal. Kõigisse suhtutakse võrdselt.
Rm 12:10 Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!

• Kedagi ei tohi emotsionaalselt väärkohelda ehk tahtlikult kahjustada lapse eneseväärikust: naeruvääristada, ähvardada, terroriseerida, isoleerida, alavääristada, manipuleerida, kuritarvitada võimu lapse suhtes, sealhulgas ka vaimulikes tegevustes. Jälgida tuleb oma sõnu ja tegusid.
Lk 6:31 Nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile!

• Kedagi ei tohi füüsiliselt väärkohelda: lüüa, raputada, näpistada, lükata ega muul moel valu või vigastusi tekitada.
Rm 13:10 Armastus ei tee ligimesele kurja.

• Kedagi ei tohi seksuaalselt väärkohelda. Igasugused seksuaalsed suhted ja seksuaalsena käsitletav kõnepruuk ja käitumine laste suhtes on täiesti lubamatud ja seadusega karistatavad.
1Kr 6:13 Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid Issanda jaoks ja Issand ihu jaoks.

• Kedagi ei tohi hooletusse jätta: füüsiliseks ja emotsionaalseks heaoluks ja arenguks vajalike tingimuste pakkumata jätmine, kui selle tagamiseks on olemas võimekus.
Õp 3:27 Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha!

Juhised laste- ja noortetöö korraldamiseks

• Kõigist laste- ja noortetöö sündmustest tuleb teavitada lapsevanemaid.
• Ööbimisega sündmusel peab alaealisel lapsel olema kaasas lapsevanema kirjalik nõusolek.
• Lapsevanematel on lubatud külastada kõiki laste- ja noorteprogramme.
• Kõiki laste ja noortega töötavaid inimesi tuleb teavitada EMK turvalise keskkonna juhistest ning sobivast käitumisest ja suhtlemisest lastega.
• Laste ja noortega töötavate inimeste tausta (sh kriminaalset minevikku) peab kontrollima vastavalt seadustele, heale tavale ja kättesaadavatele platvormidele.
• EMK laste- või noortetöö sündmustel tuleb sündmuse korraldajatel vältida lapse või noorega üksinda jäämist. Individuaalseid vestlusi pidada avatud uksega ruumis.
• EMK laste- ja noortetöö sündmustel ei tohi lubada tundmatutel täiskasvanutel jääda lapse või noorega üksinda.
• Lubatava füüsilise kontakti määra üle (kallistamine vms) otsustab inimene ise, välja arvatud erakorralistes olukordades (näiteks esmaabi vajaduse korral).
• Laste ja noortega töötades ei ole töötegijatel lubatud rääkida seksuaalse alatooniga või sobimatuid jutte ja nalju, ropendada, vanduda ega kasutada sihtgrupi vanusele mittesobivaid videoid, filme, pilte vm materjale.
• Laste ja noortega töötades ei tohi tarbida alkoholi sisaldavaid jooke, tubakat ega keelatud aineid.
• Lapsi ja noori tuleb teavitada inimestest, kellele nad saavad rääkida oma muredest ja väärkohtlemisetest või nende kahtlustest.
• Lastest ja noortest tohib pilte ja videomaterjale avaldada üksnes nende (alaealiste puhul ka lapsevanema) nõusolekul. Nõusolekut tuleb küsida üksnes juhul, kui laps/noor on pildil/videol äratuntav.

Teavitamine väärkohtlemisest või selle kahtlusest

Kui on põhjust kahtlustada, et keegi EMK-ga seotud inimestest on last, noort või haavatavat täiskasvanut väärkohelnud emotsionaalselt, füüsiliselt, seksuaalselt, siis tuleb sellest viivitamatult teatada nii politseile kui ka turvalise keskkonna spetsialistile EMK-s, kelleks on Veronika Fjodorova (telefon +372 51970494).
Politsei teavitamine kõigist kuritarvituste kahtlustest on vajalik, et juhtum saaks põhjalikult käsitletud ning hoitaks ära edasised väärkohtlemised.
Teatada tuleb võimalikult kiiresti, kuid kunagi pole liiga hilja seda teha – sellised juhtumid ei aegu.
Teavitada tuleb ka pastoraalsel vestlusel teada antud seksuaalsest väärkohtlemisest hoolimata sellest, et pastoraalsele nõustamisele kehtib konfidentsiaalsusnõue.
Vajadusel tagatakse väärkohtlemisest teavitaja anonüümsus.
Kahtluse korral tuleb küsida nõu kirikujuhilt ja/või kontaktisikult Veronika Fjodorovalt.

Juhtumiga tegelemine

Kui on vajalik viivitamatu professionaalne abi, siis selle otsimise korraldab kiriku kontaktisik.
Kui juhtum puudutab last, võtab kontaktisik ühendust lapse vanematega.
Kontaktisik teavitab juhtunust superintendenti.